Tra Cứu Giá Đất - Danh Mục

Bảng giá đất nông nghiệp trong đô thị

Năm thống kê
1. Bảng giá đất nông nghiệp trong đô thị
a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản
b) Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ