Tra Cứu Giá Đất - Danh Mục

Đất phi nông nghiệp tại KV nông thôn

Năm thống kê
Bảng giá đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn
1. Bảng giá đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp tại khu vực nông thôn: (Kèm theo 08 phụ lục danh mục các tuyến đường của 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh)
Áp dụng đối xã Long Sơn- Thành phố Vũng Tàu, và các Huyện: Tân Thành, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc                                                                                               (ĐVT : 1.000 đồng/m2)
 
Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 202.000 đồng/m2.
- Vị trí 1: 50m đầu tính từ lộ giới hợp pháp của thửa đất;
- Vị trí 2: Sau mét thứ 50 của vị trí 1 đến mét thứ 100;
- Vị trí 3: Sau mét thứ 100 của vị trí 2 đến mét thứ 150;
- Vị trí 4: Sau mét thứ 150 của vị trí 3.