Tra Cứu Giá Đất - Danh Mục

Bảng giá đất phi nông nghiệp trong đô thị

Năm thống kê
Bảng giá đất phi nông nghiệp trong đô thị
1. Bảng giá đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp trong đô thị: (Kèm theo 08 phụ lục danh mục các tuyến đường của 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh).
Áp dụng đối với thị trấn của huyện Châu Đức, Xuyên Mộc   (ĐVT : 1.000 đồng/m2)
 
-  Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ
Áp dụng đối với thị trấn của huyện Châu Đức, Xuyên Mộc   (ĐVT : 1.000 đồng/m2)
- Vị trí 1: 50m đầu tính từ lộ giới hợp pháp của thửa đất;
- Vị trí 2: Sau mét thứ 50 của vị trí 1 đến mét thứ 100;
- Vị trí 3: Sau mét thứ 100 của vị trí 2 đến mét thứ 150;
- Vị trí 4: Sau mét thứ 150 của vị trí 3.