Báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy