Báo cáo

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 thảng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021