Tin tổng hợp

Kỳ họp thứ Mười Chín HĐND huyện, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 5/3, Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 19 họp chuyên đề nhằm thông qua các tờ trình của UBND huyện và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kinh tế xã hội,  HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Huyện Ủy, HĐND, UBND, UMTTQ huyện và 29 đại biểu HĐND huyện.


ảnh: ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp


ảnh: lãnh đạo Huyện Uỷ, UBND huyện tham dự kỳ họp


ảnh: đại biểu HĐND biểu quyết thông qua tờ trình


ảnh: đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu bổ sung
chức danh Trưởng Ban kinh tế xã hội,
HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021


 ảnh: lãnh đạo Huyện Uỷ, HĐND, UBND tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Văn Thắng (bên phải thứ hai qua)
trúng cử
chức danh Trưởng Ban kinh tế xã hội,  HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua Tờ trình số 31 ngày 02/02/2021 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 đối với các công trình từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tờ trình số 32 ngày 02/02/2021 của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; Tờ trình số 06 ngày 02/3/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kinh tế xã hội, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình số 07 ngày 02/3/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban KTXH,  HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Qua đó, kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kinh tế xã hội,  HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Văn Thắng, kết quả đạt 100% phiếu bầu.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc