Tin tổng hợp

Uỷ ban Bầu cử huyện Xuyên Mộc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026

          Uỷ ban Bầu cử huyện Xuyên Mộc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

          Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Ủy Ban bầu cử huyện Xuyên Mộc đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử.

          Theo đó, số đơn vị bầu cử  trên địa bàn huyện là 8 đơn vị; có 6 đơn vị bầu 4 đại biểu, 2 đơn vị bầu 5 đại biểu. Số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 34 đại biểu. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử như sau: đơn vị  bầu cử số 1: Xã Bình Châu, được bầu 04 đại biểu;  đơn vị bầu cử số 2: xã Bưng Riềng và Bông Trang, được bầu 05 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3: xã Xuyên Mộc và Hòa Hội, được bầu 04 đại biểu; đơn vị bầu cử số 4: xã Hòa Hiệp, được bầu 04 đại biểu; đơn vị bầu cử số 5: xã Phước Thuận và Phước Tân, được bầu 04 đại biểu; đơn vị bầu cử số 6: thị trấn Phước Bửu được bầu 04 đại biể; đơn vị bầu cử số 7: xã Hòa Bình và Hòa Hưng, được bầu 05 đại biểu; đơn vị bầu cử số 8: xã Bàu Lâm và Tân Lâm được bầu 04 đại biểu.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc