Chỉ đạo điêu hành

Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy