Chỉ đạo điêu hành

Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy