Chuyển đổi số

Chuyển đổi số | 16-12-2022
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trên cơ sở Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh thành lập theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ như:
Chuyển đổi số | 22-12-2021