Thông tin tuyển dụng

Phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Xuyên Mộc năm 2022

Phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Xuyên Mộc năm 2022