Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức thi tại kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017