Danh Sách Hộ Nghèo

Số liệu hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc Năm 2018

STT

Đơn vị (cấp Xã)

Tổng số
hộ dân

Tổng số
hộ nghèo,
cận nghèo

Hộ nghèo
(chuẩn QG)

Hộ cận nghèo
(chuẩn QG)

Hộ nghèo
(chuẩn Tỉnh)

Hộ cận nghèo
(chuẩn Tỉnh)

01

Thị trấn Phước Bửu

3.509

182

40

98

28

16

02

Xã Phước Thuận

2.080

81

25

20

15

21

03

Xã Phước Tân

3.816

214

33

65

65

51

04

Xã Hòa Bình

3.082

79

11

23

29

16

05

Xã Hòa Hưng

1.145

66

14

30

10

12

06

Xã Bàu Lâm

2.607

135

25

56

32

22

07

Xã Tân Lâm

1.802

116

48

17

40

11

08

Xã Xuyên Mộc

3.100

219

44

59

32

84

09

Xã Hòa Hội

2.943

203

61

40

32

70

10

Xã Hòa Hiệp

5.034

390

77

101

135

77

11

Xã Bông Trang

1.049

109

25

27

4

53

12

Xã Bưng Riềng

1.401

69

6

22

21

20

13

Xã Bình Châu

5.083

365

37

88

155

85

 

Tổng cộng

36.651

2.228

446

646

598

538

 
Danh sách hộ nghèo, cận nghèo cấp xã, thị trấn năm 2018