Công Khai Tài chính-Ngân sách

THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN XUYÊN MỘC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020