Công Khai Tài chính-Ngân sách

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Xuyên Mộc

Click để xem chi tiết và tải về máy