Công Khai Tài chính-Ngân sách

THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN XUYÊN MỘC: NĂM 2019