Công Khai Tài chính-Ngân sách

Quyết định về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công của UBND huyện Xuyên Mộc năm 2020

Click để xem chi tiết và tải về máy