Công Khai Tài chính-Ngân sách

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và lũy kế 9 tháng năm 2019 của huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem chi tiết hoặc tải về máy