Công Khai Tài chính-Ngân sách

Công khai dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Xuyên Mộc

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Xuyên Mộc