Công Khai Tài chính-Ngân sách

Công khai Tài chính-Ngân sách 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Thu chi ngân sách cấp Huyện 6 tháng đầu năm 2018

ĐVT: Triệu đồng                                     

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

SO SÁNH

TH/DT

(TỶ LỆ %)

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

Tổng nguồn thu NSNN trên địa bàn

707.184,86

555.873,74

79%

93%

I

Thu cân đối NSNN

105.819,00

65.577,80

62%

129%

1

Thu nội địa

105.819,00

65.577,80

62%

129%

2

Thu viện trợ

 

 

 

 

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước

`

44.796,39

 

29%

III

Thu bổ sung từ NS cấp trên

601.365,86

445.499,55

74%

115%

IV

Thu từ NS cấp dưới nộp lên cấp trên

0,00

0

 

 

V

Thu kết dư

0

0,00

 

 

B

Tổng chi ngân sách huyện

707.184,86

314.615,25

44%

116%

I

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

707.184,86

314.615,25

44%

116%

1

Chi đầu tư phát triển

198.289,520

99.104,68

50%

114%

2

Chi thường xuyên

494.048,56

215.510,57

44%

117%

3

Dự phòng

14.846,78

555.873,74

0%

 

II

Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

 

 

 

 

 
THU CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ/THỊ TRẤN NĂM 2017