Công Khai Tài chính-Ngân sách

Công khai Tài chính-Ngân sách năm 2017 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

                THU CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017                                                                          ĐVT: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2017

THỰC HIỆN
NĂM 2017

SO SÁNH

TH/DT
(TỶ LỆ %)

CÙNG KỲ
NĂM RƯỚC

A

Tổng nguồn thu NSNN trên địa bàn

673.893,93

1.121.924,03

166%

119%

I

Thu cân đối NSNN

96.860,20

117.757,90

122%

134%

1

Thu nội địa

96.860,20

117.757,90

122%

134%

2

Thu viện trợ

 

 

 

 

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước

 

156.496,96

 

142%

III

Thu bổ sung từ NS cấp trên

577.033,73

801.695,62

139%

122%

IV

Thu từ NS cấp dưới nộp lên cấp trên

0

289

 

 

V

Thu kết dư

0

45.684,39

 

51%

B

Tổng chi ngân sách huyện

673.893,93

674.157,70

100%

114%

I

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

673.893,93

674.157,70

100%

114%

1

Chi đầu tư phát triển

240.073

230.652,70

96%

106%

2

Chi thường xuyên

420.602,68

443.505,00

105%

118%

3

Dự phòng

13.218,25

 

0%

 

II

Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

 

 

 

 

 
               THU CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ/THỊ TRẤN NĂM 2017
           
                 Click để xem và tải về máy