Công Khai Tài chính-Ngân sách

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đâu năm 2021 của huyện Xuyên Mộc.