Công Khai Tài chính-Ngân sách

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA HUYỆN XUYÊN MỘC

CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA HUYỆN XUYÊN MỘC

THU CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng                                  

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

THỰC HIỆN
03 THÁNG

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN NĂM

CÙNG KỲ
NĂM TRƯỚC

A

Tổng nguồn thu NSNN trên địa bàn

235.300

84.987

36%

178%

I

Thu cân đối NSNN

235.300

84.987

36%

178%

1

Thu nội địa

235.300

84.987

36%

178%

2

Thu viện trợ

 

 

 

 

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước

 

 

 

 

B

Tổng chi ngân sách huyện

814.771

171.259

21%

100%

I

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

814.771

171.259

21%

100%

1

Chi đầu tư phát triển

256.836

49.543

19%

71%

2

Chi thường xuyên

541.959

121.716

22%

119%

3

Dự phòng

15.976

 

 

 

II

Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

 

 

 

 

 

Click chuột đểm xem chi tiết và tải về máy