Công Khai Tài chính-Ngân sách

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Xuyên Mộc

Click để xem chi tiết và tải về máy