Công Khai Tài chính-Ngân sách

THU CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN: 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

THU CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN: 6 THÁNG ĐẦU  NĂM 2019

                                                                                                                                                                                       ĐVT: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN
NĂM 2019

THỰC HIỆN
NĂM 2019

SO SÁNH

TH/DT
(TỶ LỆ %)

CÙNG KỲ
NĂM TRƯỚC

A

Tổng nguồn thu NSNN trên địa bàn

814.770,67

569.320,20

70%

102%

I

Thu cân đối NSNN

112.571,60

100.792,11

90%

154%

1

Thu nội địa

112.571,60

100.792,11

90%

154%

2

Thu viện trợ

 

 

 

 

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước

 

57.338,29

 

128%

III

Thu bổ sung từ NS cấp trên

702.199,07

408.545,31

58%

92%

IV

Thu từ NS cấp dưới nộp lên cấp trên

0,00

2.644

 

 

V

Thu kết dư

0

0,00

 

 

B

Tổng chi ngân sách huyện

814.770,67

314.615,25

39%

100%

I

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

814.770,67

314.615,25

39%

100%

1

Chi đầu tư phát triển

256.836,200

99.104,68

39%

100%

2

Chi thường xuyên

541.958,47

215.510,57

40%

100%

3

Dự phòng

15.976,00

 

0%

 

II

Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

 

 

 

 

 

THU CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ,THỊ TRẤN: 6 THÁNG ĐẦU  NĂM 2019