Công Khai Tài chính-Ngân sách

THU CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2018

THU CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2018

ĐVT: Triệu đồng                                  

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

THỰC HIỆN NĂM 2018

SO SÁNH

TH/DT
(TỶ LỆ %)

CÙNG KỲ
NĂM TRƯỚC

A

Tổng nguồn thu NSNN trên địa bàn

707.184,86

1.278.084,47

181%

215%

I

Thu cân đối NSNN

105.819,00

148.108,89

140%

292%

1

Thu nội địa

105.819,00

148.108,89

140%

292%

2

Thu viện trợ

 

 

 

 

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước

 

44.796,39

 

29%

III

Thu bổ sung từ NS cấp trên

601.365,86

3,60

0%

0%

IV

Thu từ NS cấp dưới nộp lên cấp trên

0,00

895.691,09

 

 

V

Thu kết dư

0

189.484,50

 

 

B

Tổng chi ngân sách huyện

707.184,86

675.307,60

95%

249%

I

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

707.184,86

675.307,60

95%

249%

1

Chi đầu tư phát triển

198.289,520

231.061,20

117%

267%

2

Chi thường xuyên

494.048,56

444.246,40

90%

240%

3

Dự phòng

14.846,78

 

0%

 

II

Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 
THU CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ,THỊ TRẤN NĂM 2018