Danh Sách Hộ Nghèo

Số liệu hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 06 tháng đầu năm 2020

 SỐ LIỆU HỘ NGHÈO CẤP HUYỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

STT

Đơn vị (cấp Xã)

Tổng số
hộ dân

Tổng số
hộ nghèo,
cận nghèo

Hộ nghèo
(chuẩn QG)

Hộ cận nghèo
(chuẩn QG)

Hộ nghèo
(chuẩn Tỉnh)

Hộ cận nghèo
(chuẩn Tỉnh)

01

Thị trấn Phước Bửu

4.849

110

26

62

17

5

02

Xã Phước Thuận

2.283

53

20

11

8

14

03

Xã Phước Tân

4.010

135

20

44

45

26

04

Xã Hòa Bình

3.190

34

6

12

11

5

05

Xã Hòa Hưng

1.200

42

11

24

4

3

06

Xã Bàu Lâm

2.772

76

16

30

23

7

07

Xã Tân Lâm

1.909

57

23

7

25

2

08

Xã Xuyên Mộc

3.284

122

35

35

14

38

09

Xã Hòa Hội

3.088

149

36

24

35

54

10

Xã Hòa Hiệp

5.289

240

50

65

83

42

11

Xã Bông Trang

1.119

78

17

18

3

40

12

Xã Bưng Riềng

1.504

48

1

16

15

16

13

Xã Bình Châu

5.439

218

21

51

95

51

 

Tổng cộng

39.936

1.362

282

399

378

303

Click để xem và tải danh sách về máy