Danh Sách Hộ Nghèo

Số liệu hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 06 tháng đầu năm 2018

STT

Đơn vị (cấp Xã)

Tổng số
hộ dân

Tổng số
hộ nghèo, cận nghèo

Hộ nghèo
(chuẩn QG)

Hộ cận nghèo
(chuẩn QG)

Hộ nghèo
(chuẩn Tỉnh)

Hộ cận nghèo
(chuẩn Tỉnh)

01

Thị trấn Phước Bửu

3.466

203

43

105

33

22

02

Xã Phước Thuận

2.066

96

26

22

22

26

03

Xã Phước Tân

3.862

306

71

108

68

59

04

Xã Hòa Bình

3.011

151

40

40

17

54

05

Xã Hòa Hưng

1.099

75

17

31

10

17

06

Xã Bàu Lâm

2.500

164

29

69

32

34

07

Xã Tân Lâm

1.964

158

64

21

54

19

08

Xã Xuyên Mộc

2.972

263

46

69

42

106

09

Xã Hòa Hội

2.846

246

73

47

38

88

10

Xã Hòa Hiệp

5.610

444

84

107

152

101

11

Xã Bông Trang

1.005

131

35

29

5

62

12

Xã Bưng Riềng

1.323

84

10

29

24

21

13

Xã Bình Châu

5.023

431

64

92

162

113

 

Tổng cộng

36.747

2.752

602

769

659

722

 

Danh Sách Hộ Nghèo, Cận Nghèo Cấp Xã/Thị Trấn

1. Thị trấn Phước Bửu (tổng số hộ: 203): Click để xem và tải danh sách về máy

2. Xã Phước Thuận (tổng số hộ: 96): Click để xem và tải danh sách về máy

3. Xã Phước Tân (tổng số hộ: 306): Click để xem và tải danh sách về máy

4. Xã Hòa Bình (tổng số hộ: 151): Click để xem và tải danh sách về máy

5. Xã Hòa Hưng (tổng số hộ: 75): Click để xem và tải danh sách về máy

6. Xã Bàu Lâm (tổng số hộ: 164): Click để xem và tải danh sách về máy

7. Xã Tân Lâm (tổng số hộ: 158): Click để xem và tải danh sách về máy

8. Xã Xuyên Mộc (tổng số hộ: 263): Click để xem và tải danh sách về máy

9. Xã Hòa Hội (tổng số hộ: 246): Click để xem và tải danh sách về máy

10. Xã Hòa Hiệp (tổng số hộ: 444): Click để xem và tải danh sách về máy

11. Xã Bông Trang (tổng số hộ: 131): Click để xem và tải danh sách về máy

12. Xã Bưng Riềng (tổng số hộ: 84): Click để xem và tải danh sách về máy

13. Xã Bình Châu (tổng số hộ: 431): Click để xem và tải danh sách về máy