Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Gói thầu cắm mốc ranh giới QH, ĐĐCL bản đồ ĐC phục vụ công tác thu hồi đất, BTGPMB giao đất để XDCT cải tạo nâng cấp đường số 2 TT Phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy