Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt gói thầu duy trì hệ thống chiếu sáng đường Bình Ba - Đá Bạc và đường quy hoạch số 4 (đoạn 2)

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy