Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc