Dự án - Hạng mục đầu tư

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng FreeLand xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT

 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng FreeLand xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT