Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây mới kho lưu trữ hồ sơ và mua sắm mới trang thiết bị làm việc cho các khối văn phòng, xã Xuyên Mộc

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây mới kho lưu trữ hồ sơ và mua sắm mới trang thiết bị làm việc cho các khối văn phòng, xã Xuyên Mộc