Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 6 trường MN Hoà Hiệp 2

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy