Dự án - Hạng mục đầu tư

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 CỦA HUYỆN XUYÊN MỘC

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 CỦA HUYỆN XUYÊN MỘC