Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Y tế Huyện để mua sắm hóa chất diệt muỗi phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2022

Hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Y tế Huyện để mua sắm hóa chất diệt muỗi phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2022