Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 7 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 7 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc