Kế hoạch tuyên truyền

Kế hoạch triển khai Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam

UBND huyện Xuyên Mộc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân" trên địa bàn Huyện năm 2017

Ngày 30/8/2017, UBND huyện Xuyên Mộc đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" trên địa bàn huyện năm 2017 với những nội dung chủ yếu: Tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016 và năm 2017 như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Căn cước công dân, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Báo chí, Luật Trẻ em, Luât An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả thiết thực, phát huy những hình thức PBGDPL có hiệu quả, UBND Huyện đề ra các nội dung công việc cụ thể, đó là:

- Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, Website địa phương.

- Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân (Thực hiện lồng ghép với hoạt động biên soạn của hội đồng phối hợp PBGDPL).

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị lồng ghép trong các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật năm 2017, khai thác Tủ sách pháp luật, Hòa giải ở cơ sở.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên; người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

* Về tổ chức thực hiện: Trên cơ sở nội dung và các hoạt động thực hiện của Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. UBND Huyện giao Phòng Tư pháp chủ động tham mưu đôn đốc thực hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND Huyện xem xét, chỉ đạo./.

Trần Hà – Phòng Tư pháp huyện Xuyên Mộc