Kế hoạch tuyên truyền

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024

UBND Huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND Huyện đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 30/8/2017 nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024. Theo đó, Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu và 7 nội dung chính của việc thực hiện Chương trình hành động, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

- Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác hộ tịch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký và thống kê hộ tịch; nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về hộ tịch của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

- Hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan bảo đảm hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch có chất lượng, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Triển khai Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên địa bàn huyện.

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử, quản lý toàn bộ các việc đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn huyện; đảm bảo tính bảo mật thông tin, phân quyền sử dụng cho từng cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; thống kê và chia sẻ thông tin đăng ký hộ tịch khi có yêu cầu, đảm bảo thống kê số liệu hộ tịch đầy đủ, nhanh chóng và chính xác.

3. Nội dung:

3.1.Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia trên địa bàn huyện Xuyên Mộc:

3.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch; Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện:

a) Trên cơ sở các quy định về phạm vi, đối tượng, thời hạn thống kê, biểu mẫu báo cáo thống kê số liệu sinh, tử của các cơ quan y tế của Trung ương, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi, đối chiếu thông tin thống kê sinh tử giữa các cơ quan y tế và cơ quan tư pháp phù hợp.

b) Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký và thống kê hộ tịch; tổ chức kiểm tra, khảo sát nhằm tổng hợp, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.3. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch:

a) Rà soát, thống kê công chức làm công tác hộ tịch để có kế hoạch thi tuyển, bố trí công chức làm công tác hộ tịch.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn huyện.

3.4. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch:

a) Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chuyên sâu về pháp luật hộ tịch, đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch và biên soạn tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền.

b) Tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền để người dân tiếp cận pháp luật về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch.

c) Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác đăng ký, thống kê hộ tịch của các cơ quan, tổ chức thông qua các chuyên đề tuyên truyền, khảo sát, điều tra đánh giá mức độ nhận thức.

3.5. Đảm bảo các trường hợp tử vong được đăng ký khai tử đều xác định đúng nguyên nhân tử vong, có chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, kể cả các trường hợp tử vong ngoài cơ sở y tế; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, giấy báo tử, thu nhập và cung cấp dữ liệu sinh, tử:

3.6. Đảm bảo các thông tin thống kê về hộ tịch được thu thập chính xác, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu sử dụng cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân:

a) Thống kê tỉ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỉ lệ người chết trong năm được đăng ký khai tử hằng năm.

b) Thực hiện công bố các chỉ tiêu thống kê hộ tịch hằng năm và xây dựng quy chế khai thác, sử dụng số liệu thống kê hộ tịch.

3.7. Nâng dần tỷ lệ đăng ký, xác nhận các sự kiện khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, ly hôn; Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch.

Xác định việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai Chương trình hành động là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của địa phương. Do đó, tại Kế hoạch này, UBND Huyện đã giao Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Đài Truyền thanh và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Phòng Tư pháp là đơn vị đầu mối, tham mưu giúp UBND Huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch./.

Trần Hà – Phòng Tư pháp huyện Xuyên Mộc