Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Văn Đoàn về hành vi: Không thực hiện quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Văn Đoàn về hành vi: Không thực hiện quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 1849/QĐ-XPVPHC ngày 09/05/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc