Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Văn Thắng về hành vi: Chiếm đất công do UBND xã Bình Châu quản lý

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Nguyễn Văn Thắng về hành vi: Chiếm đất công do UBND xã Bình Châu quản lý, diện tích chiếm là 109,2m2 (6,5x16,8m) thuộc thửa đất số 281, tờ bản đồ số 35 xã Bình Châu

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 5606/QĐ-XPVPHC ngày 22/11/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc