Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Phan Ngọc Toán

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) Phan Ngọc Toán về hành vi: Chuyển mục đích đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho

Tài liệu liên quan: Quyết định số: 5503/QĐ-XPVPHC ngày 12/11/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc