Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Hạnh Dũng

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Hạnh Dũng

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 1096/QĐ-XPVPHC ngày 02/04/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc