Thông tin về Xử phạt

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV Khai thác Xây dựng Bảo Châu

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV Khai thác Xây dựng Bảo Châu

Tài liệu liên quan: Quyết định khen thưởng số: 1099/QĐ-XPVPHC ngày 02/04/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc