Lịch tiếp dân

Lịch trực tiếp công dân của chủ tịch HĐND và thường trực HĐND Huyện từ ngày 01/04/2017 đến 30/06/2017