Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 60 HĐND Huyện Năm 2020

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Xuyên Mộc