Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 06 HĐND Huyện

Phê chuẩn việc thôi làm nhiệm vụ Ủy viên Ban KTXH HĐND Huyện Xuyên Mộc Khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021