Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 13 HĐND Huyện

Thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn