Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 01 HĐND Huyện

Phê chuẩn việc thôi làm nhiệm vụ ủy viên và bầu bổ sung ủy viên Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021