Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 10 HĐND Huyện

Phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018