Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 11 HĐND Huyện

Về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, Nhiệm kỳ 2016-2021