Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 12 HĐND Huyện

Chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số hạng mục khu vực hội trường UBND Huyện