Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 13 HĐND Huyện

Phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2018