Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 14 HĐND Huyện

Nghị quyết xác nhận kết quả bàu cử chức danh Chủ Tịch HĐND huyện Xuyên Mộc khoá X nhiệm kỳ 2016-2021