Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 15 HĐND Huyện

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ Tịch UBND Huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021