Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 16 HĐND Huyện

Miễn nhiệm chức danh Chủ Tịch UBND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021