Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 18 HĐND Huyện

Phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH QPAN năm 2020 của huyện Xuyên Mộc